PRISER OG VILKÅR

I saker der salæret beregnes ut fra timespris, og klienten ikke får dekket utgiftene gjennom det offentlige, opererer vi normalt med en timepris på kr. 1.300 - 1.500 + mva. for arbeid utført av advokatfullmektig og 1.500 - 1.900 + mva. for arbeid gjort av advokat. Timeprisen for det enkelte oppdrag vil fremgå av oppdragsbekreftelsen.

 I oppdragsbekreftelsen har vi også inntatt alminnelige vilkår som gjelder for alle oppdrag Advokatfirmaet Mejdell Jakobsen påtar seg. Du kan lese de alminnelige vilkårene her.

For enkelte sakstyper dekkes advokatsalæret av staten. I de fleste straffesaker dekker retten forsvareroppdraget når det er tatt ut tiltale. Retten dekker alltid salæret i forbindelse med varetektsfengsling. For bistand under etterforskning (før tiltale er tatt ut) må klienten vanligvis selv dekke salæret. I barnevernssaker vil alltid det offentlige dekke salæret når sak om omsorgsovertakelse er reist eller hvis akuttplasseringer påklages. I andre saker kan det offentlige dekke salæret etter reglene i rettshjelpsloven forutsatt at man fyller lovens vilkår. Det vil da påløpe en egenandel. Vilkårene i rettshjelpsloven finner du på lovdata.no, og du kan lese mer om fri rettshjelp på fylkesmannen.no

Enkelte oppdrag avtales med fastpris, eksempelvis testamenter og samboerkontrakter.

Noen sakstyper kan etter søknad delvis betales av forsikringsselskap under rettshjelpsdekning som inngår i de fleste vanlige hjemforsikringer. Hvorvidt du har dette må avklares gjennom dine forsikringspoliser. Dersom du kan benytte deg av dette vil vårt arbeid bli avregnet mot deg, og du må etter dette kreve refusjon fra forsikringsselskapet. Det presiseres at du som klient er ansvarlig for dekningen av salæret, og at det ikke begrenses til det beløp forsikringsselskapet finner å ville utbetale.

Advokatfirmaet Mejdell Jakobsen har også utarbeidet egen personvernerklæring slik vi er pålagt etter innskjerpingene i regelverket om personopplysninger, GDPR. Personvernerklæringen kan du lese her.